registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Vážně míněný nesouhlas u osob s omezenou svéprávností

Variabilní symbol: 5224093
Datum konání: 31.10.2024
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Hotel Central
nám. Republiky 358/33, 301 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Jakub Jestřáb, MBA

Profesně mám nejblíže k přímé péči a řízení kvality s důrazem na důstojnou, šetrnou a bezpečnou práci v zařízení sociálních služeb.
Jsem přesvědčený, že klient nemá být pasivním příjemcem služby. Proto, abychom tohoto docílili ovšem musíme individualizovat, propojit odborníky napříč profesemi a na klienta pohlížet holisticky (bio-psycho-socio-spirituálně). Cesta k těmto hodnotám a smýšlení u mě začala na pozici pracovníka v sociálních službách (PSS), později sociálního pracovníka a nakonec manažera. Nejen proto vím, jak náročná, zodpovědná, ale i obohacující je práce v sociálních službách. Nyní se snažím osvojené příklady dobré praxe šířit dál. Kladu důraz na interaktivní pojetí výuky s převažujícími praktickými nácviky, videoukázkami, diskuzí a pracovními listy.

Absolvované studium:

 • *odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání Zdravotně-sociální pracovník
 • 2022: PF Univerzita Palackého v Olomouci - rigorózní řízení (PhDr.) v oboru Pedagogika-Sociální práce 
 • 2021: FVES Vysoká škola Jagiellońská v Toruni - profesní program MBA v oboru Managemet a ekonomika 
 • 2021: ZSF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - navazující magisterské studium (Mgr.) v programu Management sociální práce v organizacích se specializací Zdravotně sociální péče v kontextu řízení organizace 
 • 2019: ZSF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - bakalářské studium (Bc.) Rehabilitační psychosociální péče 
 • 2016: Střední zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb v oboru Sociální činnost 

Spolupodílel jsem se na založení domácí hospicové péče a projektu Street medicine Plzeň. Krom výuky v kurzech akreditovaných MPSV mě můžete potkat v rámci dalšího vzdělávání pro MŠMT či jako autorizovanou osobu pro vybrané profesní kvalifikace.Pravidelně publikuji v odborných periodikách. Jsem členem Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách APSS ČR, České resuscitační rady a Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP.


 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-196/2023 AK/VE-99/2023
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem programu je poskytnout účastníkům základy problematiky vážně míněného nesouhlasu tak, aby byli schopní reflektovat potřeby i přání klienta ve své každodenní praxi a omezili tak možné poškození klienta (odmítání, neléčení se, osamění bez podpory atp.).Účastníci se seznámení s pojmem vážně míněného nesouhlasu u klientů, kteří jsou soudem omezeni ve vybraných úkonech právního jednání. Vzdělávací program tedy představuje účastníkům tzv. právní pojistku ve formě soudního řízení. Po jeho absolvování bude účastník srozuměn s § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění; uzavřením smlouvy bez souhlasu zájemce o poskytování sociální služby; zastoupením obecním úřadem obce a rozšířenou působností; zastoupení opatrovníkem; rolí poskytovatele sociálních služeb; problematikou vyjádření nesouhlasu s poskytováním sociální služby v průběhu jejího poskytování; oznamovací povinností soudu; vedení evidence.

Program:

1. Úvod

 • představení lektora a konceptu programu
 • zjištění motivace účastníků a identifikace úrovně odborné erudice
 • sumarizace právních podkladů a seznámení účastníků s doporučenou studijní literaturou

2. Řízení a omezení svéprávnosti

 • nezbytné případy, kdy lze omezit jedince ve svéprávnosti,
 • zahájení řízení,
 • opatrovník pro řízení a zmocněnec,
 • dokazování,
 • zhlédnutí a výslech,
 • znalecký posudek a výslech znalce,
 • rozhodnutí soudu,
 • odvolání,
 • trvání rozhodnutí soudu o omezení ve svéprávnosti

3. Uzavření smlouvy o poskytování sociální služby bez souhlasu osoby

 • náležitosti smlouvy,
 • první posouzení nezbytnosti zastoupení,
 • zastoupení opatrovníkem,
 • zastoupení obecním úřadem s rozšířenou působností,
 • možný střet zájmů,
 • úprava postupu poskytovatele ve vnitřních směrnicích

4. Vyjádření nesouhlasu s poskytováním sociální služby během jejího čerpání

 • vážně míněný nesouhlas,
 • oznamovací povinnost soudu,
 • vedení evidence

5. Role soudu v rámci řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb

 • místní příslušnost soudu,
 • zahájení řízení,
 • státní zastupitelství,
 • účastníci řízení,
 • průběh řízení,
 • rozhodnutí,
 • odvolání,
 • další způsoby řešení věci

6. Modelové příklady dobré praxe z prostředí sociálních služeb
7. Závěr

 • diskuse a dotazy k probraným tématům, které nebyly vzneseny v průběhu programu

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).