registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Benchmarkingová databáze sociálních služeb v Pardubickém kraji

Typ Zakázka
Program: Individuální projekt „Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb v Pardubickém kraji“, financovaný z ESF - OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
Kontraktor: Pardubický kraj
Partneři:
Realizátor: VCVS ČR. o.p.s.
Termín od: 1.12.2010
Termín do: 31.7.2012
Cíle projektu/zakázky: Celkovým cílem zakázky bylo poskytnout pracovníkům odpovědným za vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje (dále jen PaK) analytické nástroje a informace potřebné pro jeho vytvoření. Systém poskytovatelům sociálních služeb umožňuje srovnávání vlastních výsledků se stejnými / obdobnými službami, sdílení dobré praxe, vzájemnou výměnu informací a zkušeností.
Dílčí cíle projektu/zakázky:
 1. Vytvořit metodiku pro benchmarkingové porovnávání sociálních služeb v PaK – soubor dat a ukazatelů pro každý druh soc. služeb.
 2. Připravit funkční benchmarkingovou softwarovou aplikaci a zpřístupnit ji on-line přes webové rozhraní pro oprávněné uživatele.
 3. Umožnit sběr dat poskytovatelů sociálních služeb poskytovaných na území kraje za roky 2009, 2010 a 2011, případně plánovaných údajů na další roky.
 4. Zpracovat analýzy vložených dat.
 5. Proškolit pracovníky Zadavatele a poskytovatelů soc. služeb v metodice, v práci s aplikací a v analýzách.
Popis projektu/zakázky:
 • Po úvodních aktivitách bylo vytvořeno 7 pracovních skupin (PS) složených ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb podobných typů služeb. Jejich členové byli proškoleni v benchmarkingu a podíleli se na aktualizaci metodiky porovnávání jednotlivých typů sociálních služeb, včetně pilotního ověření.
 • Všichni poskytovatelé sociálních služeb byli proškoleni v metodice benchmarkingového porovnávání, dostali instrukce ke vkládání dat do softwarové aplikace a manuál pro práci se softwarovou aplikací.
 • Zájemci z řad poskytovatelů a zástupci Sociálního odboru Pardubického kraje měli možnost proškolit se v práci se softwarovou aplikací a v přípravě analýz.
 • Proběhly sběry dat za r. 2009 a 2010 a 2011 všech poskytovatelů a služeb na území Pardubického kraje.
 • Data byla zpracována a s využitím softwarových nástrojů byly připraveny analýzy za jednotlivé typy služeb na území PaK dle požadavků Zadavatele.
 • Výsledky zakázky byly prezentovány na závěrečném semináři.
Aktivity:
 1. Úvodní aktivity
 2. Příprava benchmarkingové aplikace pro vkládání a zpracování dat
 3. Úvodní proškolení týmu OSV KÚ PaK
 4. Úvodní seminář k projektu
 5. 1. schůzky PS
 6. Pilotní sběr dat členy PS 7
 7. 2. schůzky PS
 8. Úprava metodik dle potřeb PaK včetně úprav softwarové aplikace
 9. Proškolení poskytovatelů a pracovníků Zadavatele v metodice a v práci s databázovou aplikací
 10. Sběr dat za r. 2009 a 2010
 11. Seminář pro poskytovatele sociálních služeb
 12. Zpracování písemného postupu pro tvorbu analýz
 13. Zpracování výsledků sběru dat - analýzy (z dat za r. 2009 a 2010)
 14. Školení v přípravě analýz
 15. 3. schůzky 8 PS
 16. Proškolení pro zástupce nových služeb v práci s databázovou aplikací
 17. Sběr dat za r. 2011
 18. Zpracování výsledků sběru dat, analýzy (z dat za r. 2011)
 19. Závěrečný seminář
Dosavadní průběh projektu/zakázky: Realizací výše uvedených aktivit bylo dosaženo všech cílů zakázky.
Zakázka byla zahájena v termínu dle smlouvy, po vzájemné dohodě Dodavatele a Zadavatele byl její realizace dodatkem ke smlouvě prodloužena do 31. 7. 2012., a proběhla ve stanoveném rozsahu a v odpovídající kvalitě.

Kontaktní osoba:
Doplňkové informace:
 
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:
Leták o zakáce (24.9.2012)
Tisková zpráva (24.9.2012)

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).