registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Dodávka vzdělávacích akcí – kurzů s akreditací MPSV pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Typ Zakázka
Program:
Kontraktor: Úřad práce Česká republika
Partneři:
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 4.9.2013
Termín do: 21.11.2013
Cíle projektu/zakázky:
Dílčí cíle projektu/zakázky:
Popis projektu/zakázky: Realizace akreditovaných kurzů MPSV pro pracovníky Úřadu práce.
Aktivity: KURZY: Sociální šetření - celkovým cílem je umožnit účastníkům zvládání aplikace příslušných právních předpisů do praxe sociálního šetření v rámci systému příspěvku na péči. Detailní vysvětlení obsahu 36 úkonů podle vyhl. MPSV č. 505/2006 Sb., k doporučenému postupu k vybraným otázkám vztahujícím se k sociálnímu šetření v rámci systému příspěvku na péči, podle které se zjišťují schopnosti klienta se o sebe a o vlastní domácnost postarat a následné stanovení nároku na dávku Příspěvek na péči a stupeň závislosti. Stresová zátěž a nácvik relaxačních technik - cílem kurzu je umožnit účastníků výcvik zaměřený na osvojení a prohloubení dovedností v oblasti sociální komunikace s klientem . Sociální pracovníci si rovněž vyzkouší nácvik mentální hygieny. Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany - hlavním cílem kurzu je prohloubení znalostí platné legislativy, aplikace příslušných právních předpisů do praxe, plnění cílů sociální politiky státu. Účastníci kurzu si osvojí profesní znalosti sociální práce a zlepší úroveň své práce s osobami zdravotně postiženými. Sociální práce v systému pomoci v hmotné nouzi - celkovým cílem kurzu je prohloubení znalostí platné legislativy, aplikace právních předpisů do praxe a plnění cílů sociální politiky. Účastníci kurzu si osvojí profesních znalostí sociální práce z pohledu změn systému pomoci v hmotné nouzi. Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik psychohygieny - hlavním cílem kurzu je získání znalostí o syndromu vyhoření, jak rozpoznat jednotlivé stavy a jak předcházet syndromu vyhoření. Sociální pracovníci se seznámí s relaxačními technikami a poznají možnosti jejich využití v práci. Účastníci kurzu si nacvičí relaxační techniky a osvojí si dovedností k osvojení technik mapování a zvládání stresu. Sebepoznání jako cesta k pochopení druhých - celkovým cílem kurzu je osvojení si pravidel a principů sebepoznávání a poznávání druhých lidí, jak lze sebepoznávání prohlubovat. Sociální pracovníci si ujasní, jak sebepoznávání souvisí s pochopením druhých lidí a seznámí se s technikami zvládání konfliktů.
Dosavadní průběh projektu/zakázky:
Kontaktní osoba: Sekretariát
Doplňkové informace:
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).