registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Zajištění procesu zpracování transformačních plánů pro dětská centra a dětské domovy v Pardubickém kraji

Typ Zakázka
Program: Projekt „Transformace péče o ohrožené děti a mládež“ spolufinancovaný z fondů EHP a Norska 2009 - 2014 v rámci programu CZ-04 Ohrožené děti a mládež
Kontraktor: Pardubický kraj
Partneři:
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 18.2.2015
Termín do: 30.4.2016
Cíle projektu/zakázky:

Cílem projektu bylo vytvoření osmi transformačních plánů pobytových zařízení zřizovaných Pardubickým krajem. Transformační plány obsahují plánované snížení pobytové kapacity o 50 %, komplexní řešení transformace, harmonogram, rozpočet, vzdělávací potřeby zaměstnanců, monitorovací a hodnotící mechanismy. 

Dílčí cíle projektu/zakázky:
Popis projektu/zakázky:

Do procesu vzdělávání byli zapojeni pracovníci Krajského úřadu Pardubického kraje, management zapojených zařízení, pracovníci v přímé práci s dětmi zapojených zařízení, pracovníci Orgánů sociálně - právní ochrany dítěte, pracovníci preventivních a podpůrných služeb, které spolupracují při naplňování sociálně - právní ochrany dítěte v Pardubickém kraji. Vzdělávání proběhlo ve dvou základních oblastech, které se dále tematicky dělily do jednotlivých kurzů. A: Vzdělávání v procesu deinstitucionalizace. B: Přímá práce s dětmi a rodinami v rámci procesu transformace.

V rámci komunikační strategie bylo důležité nastavení interní komunikace (komunikace mezi zaměstnanci Krajského úřadu Pardubického kraje, externím dodavatelem a především zaměstnanci jednotlivých zapojených zařízení), tak i komunikace vůči odborné i široké veřejnosti. Cílem této strategie bylo seznámit cílové skupiny projektu s procesem deinstitucionalizace a s důvody, proč by ke změně systému péče mělo dojít. Všichni zapojení aktéři mají díky komunikační strategii dostatečné a srozumitelné informace o projektu, procesu transformace, o důvodech k transformaci a o dopadech transformace.

Transformační plány byly zpracovány zaměstnanci jednotlivých zařízení pod vedením interního koordinátora v rámci činnosti transformačních týmů. V každém zapojeném zařízení byl vytvořen jeden transformační tým, který byl složen ze zaměstnanců zařízení, zástupce zřizovatelského odboru a určených zástupců společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Zapojení společnosti do tvorby transformačních plánů proběhlo prostřednictvím externího konzultanta, externího supervizora, pracovníka pro zapojení dětí a mladých lidí do procesu transformace a pracovníka pro podporu vyhodnocení potřeb dětí v zařízeních. 

Aktivity:

Aktivity projektu:

1)   Zpracování analýz (zajistil Institut projektového řízení a.s.) 

2)   Vzdělávací aktivity

3)   Komunikační strategie

4)   Podpora tvorby transformačních plánů 

Dosavadní průběh projektu/zakázky:
Kontaktní osoba:
Doplňkové informace:
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).