registrovat se  


Projekty a zakázky - detail projektu a zakázky

Vzdělávání zaměstnanců Statutárního města Kladna – 1. část – Právo a legislativa

Typ Zakázka
Program: Operační program zaměstnanost
Kontraktor: Statutární město Kladno
Partneři:
Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Termín od: 2.10.2017
Termín do: 30.11.2018
Cíle projektu/zakázky:
Dílčí cíle projektu/zakázky:
Popis projektu/zakázky:

Předmětem plnění této části zakázky je zajištění odborného vzdělávání pracovníků Magistrátu města Kladna, pracovníků vybraných městských a obecních úřadů ve správním úřadu obce s rozšířenou působností Kladno a volených zastupitelů těchto ÚSC v rámci okruhu vzdělávání - Právo a legislativa.

Aktivity:

Realizované vzdělávací programy:

daně a poplatky

účetnictví ÚSC včetně DPH

veřejná podpora v praxi

kontrola podle zákona o kontrole

finanční kontrola podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

matriční činnosti dle platné legislativy

vybrané kapitoly z občanského zákoníku I.

vybrané kapitoly z občanského zákoníku II.

správní řád

školský zákon se zaměřením na jeho novely a prováděcí předpisy

živnostenský zákon v praxi

zákon o přestupcích

zákon o obchodních korporacích

zákon o ochraně spotřebitele

zákon o spotřebních daních a zákon o lihu

zákon o svobodném přístupu k informacím

zákon o evidenci obyvatel

zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech

zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky

zákon o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy

zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

kompetence stavebního úřadu v praxi

dotace od A do Z

hospodaření se srážkovými vodami v obcích

moderní metody péče o veřejnou zeleň

hospodaření v příměstských lesích

provoz sběrných dvorů

ochrana zemědělské půdy

aplikace nových zákonných nástrojů na ochranu ovzduší a protihluková ochrana (opatření)

výkon státního odborného dozoru a státní správy v přenesené působnosti dopravními úřady na úseku silniční dopravy

výkon státního odborného dozoru a státní správy na úseku pozemních komunikací (silničního hospodářství)

stanovení dopravního značení

Dosavadní průběh projektu/zakázky:
Kontaktní osoba: Sekretariát
Doplňkové informace:
Aktuální projekt/zakázka: ne
Soubory ke stažení:

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).