registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: Komunikace s uživateli s různými formami demence a Alzheimerovou chorobou
Variabilní symbol: 1222093
Datum konání: 16.11.2022
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: Mgr. Markéta Vaculová, MBA
 • Mgr. Markéta Vaculová, MBA je OSVČ, supervizorka, koučka, facilitátorka, odborná konzultantka. Původní profesí je sociální pracovnice + psychoterapeutická sestra. Lektorské zkušenosti má od roku 2002.
 • Cílem její lektorské činnosti je užitek pro posluchače. Do výuky vkládá prvky dobré praxe, dynamicky vyvažuje teorii a praktickou část, zapojuje posluchače a současně se přizpůsobeje jejich kognitivním schopnostem. Průžně reaguje na potřeby účastníků kurzu.
 • Sleduje trendy v oboru, vzdělává se, zdokonaluje své komunikační profesní, aj. dovednosti. 
 • Vždy se snaží být zaměstnána aspoň na 1/2 úvazku v přímé práci s klienty.
 • V poradenské i konzultační praxi je pro ní stěžejní zplnomocnění klienta, podpora jeho schopností začít měnit své potíže v řešení.
 • V supervizní a metodické praxi je pro ni důležítá pdopora týmů i jednotlivých pracovníků ve změně pohledu na uživatele, normy, v akceptaci vůle klienta v souladu s posláním služby, ve zplnomocňování klientů, v práce s jejich potřebami atd.

 

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0360-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1950,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Místo konání: HERTIN s. r. o. - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz Komunikace s uživateli s různými formami demence a Alzheimerovou chorobou je vhodný pro všechny, kteří komunikují a pracují s lidmi s demencí. Demence a především Alzheimerova choroba jsou nemoci mozku a centrálního nervového systému, při kterých dochází k narušení paměti, chování i funkční roviny. U lidí s demencí dochází k poškození i vnímání, myšlení, řeči, citů a orientace. Člověk s demencí může vypadat, že se chová neadekvátně či že okolí dělá různé schválnosti. Pomocí kazuistik budou v kurzu probírány fáze nemoci i specifické projevy těchto lidí a možnosti komunikace a práce s nimi. V první části kurzu se účastníci kurzu dozvědí základní informace o degenerativním onemocnění mozku, jeho příčinách a rozvoji onemocnění. Budou vydefinovány různé formy demencí.  Druhá část definuje fáze demence obecně a poté specificky počáteční období Alzheimerovy choroby, seznamuje s prvními příznaky, které se projeví na změně komunikace nemocného člověka. V další části je vysvětlen vývoj onemocnění v druhém období demence, pro které jsou typické výrazné změny v emotivitě a v chování. Čtvrtá část se věnuje závěrečnému období demence, kdy nemoc narušila běžné denní aktivity nemocného člověka. V každé fázi Alzheimerovy choroby se kurz věnuje možnostem podpory a/nebo péče o tyto lidi a specifikům komunikace v různých fázích demence.          

Cíle kurzu:

Absolventi kurzu Komunikace s uživateli s různými formami demence a Alzheimerovou chorobou získají základní informace o různých typech demence a o všech fázích Alzheimerovy choroby. Budou se aspoň částečně orientovat v typických změnách v oblasti behaviorální, funkční i kognitivní. Budou mít přehled o vhodné komunikaci s lidmi v jednotlivých fázích demence a budou chápat, že je potřeba přizpůsobovat styl práce k lidem dle specifik každé fáze Alzheimerovy choroby. Zdokonalí se ve verbálním i neverbálním zjišťování potřeb + uspokojování potřeb lidí s demencí, a to biologických, psychických i sociálních. Budou se také lépe orientovat ve změnách chování osoby s Alzheimerovou chorobou a připomenout si možnosti, jak eticky zvládat různé standardní nebo i zátěžové situace.

Program:

1. Úvod. Demence - druhy demencí, 3 fáze a tři oblasti poškození v rámci demence

 • Seznámení s účastníky, očekávání.
 • Demence a) demence ischemická - vaskulární, b) demence získaná závislostí na alkoholu a drogách, c) demence smíšené.
 • Tři fáze demence - počáteční, střední a pozdní, vče. specifických projevů.
 • Změny v oblasti kognitivní, funkční a behaviorální.

2. 1 fáze - Alzheimerovy choroby - možnosti komunikace a podpory

 • Alzheimerova choroba v první fázi, projevy člověka, ztráta pozornosti a výpadky krátkodobé paměti, občasné potíže s orientací, výskyt hádek s příbuznými – hledání věcí.
 • Možnosti podpory a pomoci.
 • Specifika komunikace v 1.fázi. Možnosti komunikace – především na člověka orientované, sběr biografie – příprava na následující fáze demence. 

3. 2. fáze - možnosti komunikace a podpory-pomoci ve střední fázi demence

 • Alzheimerova choroba v druhé fázi, projevy člověka v této fázi. Častá ztráta pozornosti, ztráta krátkodobé paměti, silné potíže s orientací – bloudění, riziko úrazu.
 • Omezení hádavosti, ale zvýšení „hledání něčeho“, potřeba odcházet – postupné ukotvování se do fáze svého minulého života, např. do mladé dospělosti.
 • V čem a jak podporovat a pečovat.
 • Specifika komunikace ve střední fázi demence.
 • Možnosti komunikace – na člověka orientované a validační.

4. 3. fáze - možnosti komunikace a péče v konečné fázi demence

 • Alzheimerova choroba v třetí – poslední fázi a projevy člověka v pozdní fázi demence.
 • Upadání do nekomunikace – představení možností částečné práce s dlouhodobou pamětí, pomocí biografie a validační komunikace.
 • Péče o potřeby na základě pozorování neverbálních a minulých projevů.

Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100, var.symbol 1222093 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5). Cena on-line kurzu neobsahuje náklady na občerstvení (občerstvení na on-line kurzu není poskytováno).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).