registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: Stručné seznámení s nařízením - GDPR a soulad se zákonem o zpracování osobních údajů x činnostem sociální práce v souladu se zákonem o sociálních službách
Variabilní symbol: 5223029
Datum konání: 21.3.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: Mgr. Ilona Kolářová

Je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze, oboru speciální pedagogika. Má bohaté zkušenosti ze své mnohaleté praxe u poskytovatelů sociálních služeb a v sociálně právní ochraně dětí.  Věnuje se oblasti dobrovolnictví a působí v rámci procesu implementace zákona o sociálních službách.

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1349-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Místo konání: E - CENTRUM - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Program je zaměřen na používání osobních údajů tzn. je interpretačním a aplikačním vodítkem, nejen v případě sporných otázek; a také na jednotlivé povinnosti v praxi, na dodržení určité konkrétní povinnosti podle GDPR, které je vykládáno též prostřednictvím dodržení základních zásad. Nařízení GDPR" (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů vysvětluje soulad se zákonem číslo 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Přestože se jedná o základní kurz, předpokládá se, že účastníci vzdělávání mají základní povědomí o této problematice.
Cíle kurzu:
Absolvent je seznámen s dopady jednotlivých ustanovení a to především na soulad zákona o sociálních službách a zákona o zpracování osobních údajů, s Nařízením - GDPR a zpracováním osobních údajů podle výše uvedených zákonů. Účastníci se také seznámí s nařízením, které je důležité pro zpracování osobních údajů jednotlivých klientů.
Program:

1. Úvod. Stručné zopakování již stávajících zákonů souvisejících s GDPR

 •  Představení lektora a účastníků, seznámení s obsahem a vymezení cílů vzdělávání.
 •  Zákon č. 110/19 Sb., o zpracování osobních údajů (terminologie).
 •  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - §100 a § 100a.

2. Seznámení s obecným nařízením, s novými přístupy, novou terminologií

 • Charakteristika a cíl obecného nařízení a jeho implementace do českých právních předpisů.
 • Přístup založený na riziku a nové instituty: subjekt údajů,  pověřenec, zpracovatel, správce

3. Seznámení se zásadami a právními důvody obecného nařízení. Terminologie se zaměřením na citlivé údaje jako zvláštní kategorie údajů a soulad se zákonem o sociálních službách

 • Revize právního rámce ochrany osobních údajů (důvod změny).
 • Základní zásady: zákonnost, korektnost, transparentnost, minimalizace, omezení účelu.
 • Zvláštní kategorie osobních údajů - osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby, genetické a biometrické údaje.
 • Možnosti zpracování zvláštní kategorie osobních údajů - v oblasti sociální práce a sociálních služeb.

4. Právo a povinnosti subjektu údajů (správce, zpracovatel)

 •  Povinnosti subjektu, který zpracovává osobní údaje - správce osobních údajů (včetně uvedení dalších termínů).
 •  Souhlas se zpracováním osobních údajů, odvolatelnost souhlasu, odlišitelnost souhlasu.

5. Zabezpečení osobních údajů, pověřenec pro ochranu osobních údajů

 • Jak zabezpečit osobní údaje.
 • Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů – jako nových nástrojů ochrany osobních údajů, které zavádí obecné nařízení (GDPR) k datu své účinnosti od 25. května 2018.
 • Kdo jej jmenuje a jaké musí splnit podmínky.

6. Sankce a pokuty podle obecného nařízení

Podmínky pro ukládání pokut a jejich výše polehčující okolnosti.

7. Závěr, shrnutí, evaluace

 • Závěr, shrnutí, evaluace.

Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100, var.symbol 5223029 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5). Cena on-line kurzu neobsahuje náklady na občerstvení (občerstvení na on-line kurzu není poskytováno).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).