registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: Rizika v kyberprostoru - všeobecné znalosti, aktuální informace, vědomosti, prevence se zaměřením na sociální oblast
Variabilní symbol: 6223049
Datum konání: 14.9.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: Mgr. Vladimír Vácha
 • Vystudoval sociální pedagogiku na FF UK.
 • Od roku 1995 se věnuje přednáškové činnosti v oblasti primární prevence patologických jevů a to pod několika organizacemi.
 • Spolupracoval s organizací ACET, ABATOP, KAM, Národním centrem bezpečnějšího internetu, ale přednášel i pro organizaci Člověk v tísni nebo Národní institu dalšího vzdělávání (nyní NPI).
 • Přednáší pro studenty, pedagogy, rodiče, pěstouny a sociální pracovníky.
Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0834-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Místo konání: HERTIN s.r.o. - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Ostrava - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Program je zaměřen na přehled základních rizik, která hrozí především dětem a mladistvým v kyberprostoru. Má pomoci pracovníkům sociálních služeb jednak znát tato rizika, která hrozí dětem, mladistvým a rodinám jako celku a zároveň umět rozeznávat signály rizikového chování a umět s klienty řešit toto rizikové chování.
 
Obsah programu na osvědčení: přehled základních rizik, umět rozeznávat  a řešit signály rizikového chování, práce s klienty
 
Druh: základní
Cíle kurzu:
Zná základní rizika v kyberprostoru, umí je pojmenovat a popsat. Základem pro dobré zacílení preventivního působení je dostatek aktuálních informací, vědomostí a znalostí, které budou přeneseny cílové skupině. Pochopení podstaty rizikových jevů a (ne) vhodného chování celkově. Umí rozeznat signály, že dítě nebo mladistvý je obětí kyberagrese nebo kyberšikany. Zná právní rámec nevhodného chování v kyberprostoru. Dokáže poskytnout pomoc obětem kyberagrese. Sociální pracovníci by měli mít všeobecné znalosti o rizikové komunikaci, o její prevenci, terapii i řešení jejich následků, neboť rizikové komunikace se promítají i do sociální oblasti a jsou předmětem opatření, na jejichž realizaci se sociální pracovníci podílejí.
 
Program:

1. Úvod

 • Představení, sdílení očekávání účastníků kurzu, seznámení s obsahem kurzu.

2. Kybergrooming

 • Principy kybergroomingu, kazuistika, pomoc obětem kybergroomingu, prevence.

3. Sexting

 • Principy sextingu, kazuistika, právní rámec rizikového chování v kyberprostoru se sexuální tématikou prevence.

4. Kyberšikana

 • Znaky šikany, specifické znaky kyberšikany, zbraně kyberšikany, kazuistika, pomoc obětem kyberšikany, práce s pachatelem kyberšikany, právní rámec, prevence.

5. Sociální sítě

 • Přehled sociálních sítí a jejich specifik, rizikové chování dětí a mládeže na sociálních sítích, kazuistika, pravidla bezpečného užívání sociálních sítí, práce s klienty využívajícími sociální sítě nevhodným způsobem, prevence.

6. Problémové používání mobilních telefonů

 • Rizika při používání mobilních telefonů, problematika netolismu, kazuistika, prevence.

7. Práce s klienty

 • Práce s klienty ohroženými rizikovým chováním v kyberprostoru, práce s rodinou, prevence.
 • Závěr.

Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100, var.symbol 6223049 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5). Cena on-line kurzu neobsahuje náklady na občerstvení (občerstvení na on-line kurzu není poskytováno).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).