registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: Provázení rodin v krizi, v rozvodu, po rozvodu v praxi
Variabilní symbol: 6123161
Datum konání: 28.11.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: Bc. Veronika Čtvrtlíková
 • Náruč dětem, z.s. Olomouc - sociální pracovnice pro práci s rodinou v rozvodu, pracovnice pro asistovaný kontakt v náhradní rodinné péči.
 • Získala vysokoškolské vzdělání na Univerzitě Packého v Olomouci, ve studijním oboru Charitativní a sociální práce.
 • Odborná lektorka ORE institu - vzdělávací modul na téma Veřejné opatrovnictví (2012)
 • Odborný expert v projektu Síťování Olomouc 2015 (ve spolupráci s organizací Mana, o.s.)
 • V letech 2008-2016 dobrovolník v Bílém kruhu Bezpečí na pozici psychosociálního poradce.
Lektor 2: Soňa Janovská
 • Náruč rodičům, z.s. - jednatelka, odborná pracovnice, metodička.
 • Vystudavala Masarykovu univerzitu, pedagogická fakulta.
 • Koučka, terapeutka, lektorka se zaměřením na rozvoj life-balance softskills, emoční inteligence, vztahových komeptencí včetně zvládání konfliktů a manipulace. 
 • Project management - 10 let zkušeností s řízením týmů v buseness i v NGO prostředí.

 

Akreditace u MPSV ČR - Prezenční: A2022/0229-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:
 • Účastníci semináře získají základní přehled a orientaci v právním minimu, které se týká rodiny, rodičů, styku rodičů s dětmi, péči o nezletilé děti.  
 • Účastníci budou seznámení s pojmem krize v rodině, kdy po absolvování kurzu budou schopni lépe pochopit, co krize v rodině dělá s aktuální psychikou jednotlivců či celé rodiny.
 • Účastníci budou seznámeni s možnostmi práce s rodinou v krizi – získají konkrétní návody a techniky na práci s rodinou a specificky s dětmi ve věku 10+.
 • Účastníci kurzu budou schopni využít dovedností k posílení kompetencí rodičů k naplňování jejich rodičovské odpovědnosti.
 • Účastníci díky kurzu mohou lépe pochopit nutnost interdisciplinární spolupráce v opatrovnickém řízení ve věci úpravy poměrů nezletilých po rozvodu
 • Účastnici budou seznámení s možnosti práce jednotlivých subjektů, které vstupují do řešení krizí v rodině – role OSPOD, soudy, mediační centra, neziskové organizace apod.

 

Program:

1. Úvod

 • Představení lektorek.
 • Seznámení s účastníky.
 • Představení vzdělávacího kurzu.

2. Základní teoretická východiska

 • Definice konfliktu, krize.
 • Vnější a vnitřní aspekty konfliktu.
 • Vztahy vrozené a získané.
 • Rodina sešívaná, třetí rodičovství.
 • Právní minimum v rámci uspořádání v/po rozvodu/rozchodu (interdisciplinární spolupráce) 

3. Interdisciplinární spolupráce

 • Dobrá praxe spolupráce s různými subjekty - OSPOD, soudy, advokáti, soudní znalci, mediační centra, NGO.
 • Případové konference.
 • Rodiny "prokluzující" systémem.

4. Metody práce s rodinou

 • Možnosti práce s rodinou - metody práce, techniky.
 • Edukace rodičů o fázích "psychorozvodu", fáze truchlení.
 • Provázení emočně náročných situací souvisejících s rozpadem rodiny.

5.Komunikační nástroje pracovníka

 • Vhodné styly komunikace při práci s rodinou.
 • Překážky v komunikaci.
 • Význam budování důvěry při práci s rodinou.
 • Práce s (pasivní) agresí.
 • Psychohygiena.

6. Práce s dětmi

 • Potřeby dětí v období rozpadu rodiny.
 • Způsoby vhodné komunikace při práci s dětmi.
 • Práce s příběhy a další techniky.
 • Podpora hlasu dítěte při práci s celou rodinou.

7. Kazuistiky, sdílení dobré praxe, praktická doporučení

 • Kazuistiky, příklady dobré praxe.
 • Aplikace získaných poznatků a ověřování dovednosti pro práci s rodiči a dětmi v rozvodové/rozchodové situaci.
 • Závěr

Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100, var.symbol 6123161 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5). Cena on-line kurzu neobsahuje náklady na občerstvení (občerstvení na on-line kurzu není poskytováno).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).