registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - přihlásit se

Informace o kurzu
Název kurzu: Sociální práce s rodinou dítěte s PAS nebo Aspergerovým syndromem
Variabilní symbol: 5124035
Datum konání: 23.5.2024
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Lektor: PhDr. Lenka Průšová

Působí jako speciální pedagog a metodik v Dětském domově v Solenicích, kde vykonává přímou práci s dětmi ohroženými sociálními patologiemi. Kromě toho vyučuje odborné předměty na VOŠ sociálně právní. Pracuje jako metodik případových konferencí v rámci projektu KIPR (MŠMT)

 

Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0676-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy - Podrobné informace
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:

HYBRIDNÍ FORMA SEMINÁŘE:

V případě, že se nemůžete zúčastnit kurzu prezenčně, je možné se přihlásit ke školení s poznámkou "on-line" a v den konání vše sledovat z pohodlí své kanceláře.

Anotace:
Kurz poskytne účastníkům základní přehled a orientaci v projevech a sociálním chování dětí s poruchou PAS (porucha autistického spektra) včetně Aspergerova syndromu. Zaměří se zejména na odlišnosti v sociálních dovednostech, komunikaci a prožívání těchto dětí. V další části se seznámí s nejčastějšími obtížemi výchovy a vzdělávání těchto dětí tak, aby dokázali kvalifikovaně zvládat poradenství pro rodiny s dětmi s PAS a uměli vysvětlit některé neobvyklé postupy při jejich výchově a socializaci. Zároveň se účastníci seznámí s problematikou přijetí diagnózy rodiči a širším sociálním prostředím, ve kterém se rodina pohybuje. V poslední části semináře budou na konkrétních případech prezentovány problémy, se kterými se v širších sociálních souvislostech rodina potýká – finance, sousedské vztahy, sourozenecké vazby mezi dětmi v rodině, osamostatňování jedince s PAS.
 
Obsah programu na osvědčení: základní přehled, nejčastější obtíže výchovy a vzdělávání, poradenství rodinám, sociální rizika rodiny
 
Druh: základní
Cíle kurzu:

Absolvent se orientuje v základním členění PAS včetně Aspergerova syndromu. Zná specifika chování PAS a rizika jejich socializace. V rámci poradenství se orientuje v možnostech výchovného poradenství, sociální adaptace a možnostech sociálních služeb pro osoby s PAS. Rozumí složitostem v sociálních vztazích rodiny s dítětem s PAS či Aspergerovým syndromem, zejména v riziku izolace od sociálního prostředí, vyhoření pečující osoby, zanedbávání potřeb „zdravých“ sourozenců dítěte s PAS.

Cílové kompetence:

 • Absolvent umí definovat PAS a Aspergerův syndrom v obecném rámci.
 • Definuje rizikové faktory výchovy a vzdělávání a zná specifika chování osob s PAS nebo s Aspergerovým syndromem.
 • Rozlišuje osoby s PAS a Aspergerovým syndromem v rámci jejich sociálních dovedností.
 • Definuje základní potřeby dítěte s PAS nebo s Aspergerovým syndromem a nositele jejich uspokojení v IPOD.
 • Identifikuje sociální rizika v rodině.
 • Orientuje se v sociálních obtížích rodin s dítětem s PAS nebo Aspergerovým syndromem v rámci komunity.

 

Program:

1. Úvod

 • Zahájení, představení, korekce očekávání účastníků.

2. PAS a Aspergerův syndrom - základní informace o problematice

 • Poruchy autistického spektra - definice, rizikové faktory dědičnosti, projevy.
 • Základní diagnostická triáda pro sociální pracovníky.
 • Zvláštnosti v komunikaci, specifické vzorce chování.

3. Poradenství rodinám s PAS nebo Aspergerovým syndromem

 • Možnosti výchovného a odborného poradenství pro rodiny s dětmi PAS.
 • Tvorba IPOD (týmová spolupráce, podpora rodičovských kompetencí, výchovná opatření, možnosti školských a výchovných zařízení, atd.).
 • Možnosti sociální služeb pro rodiny s dětmi s PAS.

4. Sociální rizika rodiny, jednotlivce, vnímání rodin s dítětem s PAS v komunitě

 • Sociální rizika v rodině dítěte s PAS nebo Aspergerovým syndromem (syndrom vyhoření, nepřiměřené zacházení včetně CAN, přejídání atd.)
 • Sociální rizika v rámci komunity (křik, obnažování, fyzické útoky atd.)

5. Závěr

 • Zhodnocení semináře a závěr.

Na seminář přihlašujeme
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)
1) 1)
2) 2)


Informace o organizaci
Pokud jste registrován jako stálý zákazník, vyplňte přihlašovací údaje v pravém sloupci webu.
1)
1) 1) 1)
1) 1)
Informace o platbě
Z účtu číslo: / uhradíme částku Kč ve prospěch konta pořadatele - Komerční banka a.s. 107-9276630207/0100, var.symbol 5124035 před datem konání akce. Daňový doklad obdržíte u prezence.
1)
Poznámka od Vás
Legenda:
1) povinné údaje
2) uvedené údaje jsou nutné pro vydání certifikátu
Smluvní podmínky

1. Přihláška a uzávěrka

 • Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
 • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada

 • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná. Cena neakreditovaného kurzu je včetně daně z přidané hodnoty. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od daně z přidané hodnoty (podrobnosti viz. následující ustanovení č. 4 a 5). Cena on-line kurzu neobsahuje náklady na občerstvení (občerstvení na on-line kurzu není poskytováno).
 • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

3. Daňový doklad

 • Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Režim DPH a akreditace

 • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník kurzu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok. Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro pořadatele kurzu závazná. Zároveň si pořadatel kurzu vyhrazuje právo tuto účastníkem uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

5. Osvědčení

 • Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
 • Vzdělávací programy Ministerstva vnitra ČR jsou akreditovány pouze pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; účastník, který je úředníkem, vedoucím úředníkem nebo vedoucím úřadu dle uvedeného zákona, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Účastník, který není úředníkem, obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu bez údaje o akreditaci.

6. Stornovací podmínky

 • Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak.
 • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Objednavatel si je vědom toho, že společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.
 • Společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.

​Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky. 

Ano souhlasím se smluvními podmínkami.

Ano jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).