registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Sjednávání smluv dle NOZ v praxi ÚSC, zejména obcí

Variabilní symbol: 6123017
Datum konání: 3.2.2023
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Luboš Průša
 • 28 let ve veřejné správě (samospráva, státní správa)
 • nyní 3 roky advokát specializující se zejména na problematiku územně samosprávných celků (měst a obcí) a právo ÚSC roku 2015 samostatný advokát
 • ředitel KÚ Jč. kraje (2007-2012)
 • předseda Legislativní komise SMO ČR (2001-2006)
 • radní Jč. kraje (2000-2006)
 • starosta města Písek  (1998-2006)
 • místostarosta města Písek (1994-1998)
 • tajemník MÚ Písek (1991-1994)
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-792/2013 AK/VE-472/2013
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2450,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem kurzu je popis nové právní úpravy sjednávání smluv dle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v podmínkách hospodaření ÚSC a nakládání s majetkem ÚSC (zejména obcí), rozbor nejčastěji v podmínkách ÚSC užívaných typů smluv upravených novým občanským zákoníkem  a problémů, které se nejčastěji vyskytují v souvislosti s uzavíráním a plněním těchto smluv v podmínkách ÚSC, zejména obcí. Kurz tak konkrétně představí úpravu smluvních závazků týkajících se koupě, smlouvy o dílo a vymezí rozlišení mezi těmito smluvními typy, možnosti jejich užití a základy úpravy těchto smluvních typů se zvláštním zaměřením na uplatnění práv z vadného plnění. Ze smluvních typů týkajících se užití cizí věci pak kurz představí smlouvu nájemní (se zaměřením na úpravu nájmu bytu a nájmu nebytových prostor v podmínkách majetku spravovaného ÚSC) a smlouvu pachtovní, bude proveden i rozbor institutů výprosy a výpůjčky. Tyto smluvní typy budou doplněny výkladem týkajícím se úpravy věcných břemen (služebností a reálných břemen) a práva stavby využívaných v podmínkách obcí. Dále bude představena úprava příkazní smlouvy. Výklad bude spojen i se zdůrazněním povinností ÚSC dle zákona o obcích uvedené transakce zveřejňovat a výkladem, který orgán ÚSC je příslušný k rozhodování. Budou zmíněny i problémy spojené s uzavíráním smluv o smlouvách budoucích a aktuality ohledně zákonných předkupních práv a jejich konkurenci navzájem i se smluvně ÚSC sjednanými věcnými předkupními právy.

Cílem kurzu je tak představit smluvní typy nejfrekventovanější v praxi územních samospráv v jejich konkrétní úpravě i nejčastější problémy s tím v praxi posledních 8 let od účinnosti nového občanského zákoníku spojené a naznačit možné způsoby řešení i s ohledem na vztah k zadávání veřejných zakázek. Pro optimální využití kurzu účastníkem se tak předpokládá alespoň elementární znalost absolutních práv k nemovitým věcem i obecné části závazkového práva dle nového občanského zákoníku.

Program:

1. Věci movité a nemovité (rozlišení dle nového obč. zákoníku § 498)

2. Věci nemovité hmotné a nehmotné (rozlišení dle nového občanského zákoníku se speciálním důrazem na výklad novelizovaného § 509 NOZ a inženýrské sítě a komunikace jako věci)

3. Kupní smlouva

 • nemovité věci podmínky,
 • movité věci,

4. Smlouva o dílo

 • Obecně, stavby (vztah k zadávání veřejných zakázek v podmínkách ÚSC)

5. Nájemní smlouva

Zejména:

 • nájem bytu,
 • nebytový prostor v podmínkách obcí,
 • dědění nájmu,
 • přechod nájmu,
 • nájemné,
 • jistota,
 • zvýšení nájemného,
 • ukončení nájmu,
 • společný nájem,
 • řešení sporů o neplatnost ukončení nájmu,

6. Transformace nájemních smluv uzavřených před 1.1.2014 na nová pravidla dle NOZ

7. Pachtovní smlouva

8. Příkazní smlouva a její použití v podmínkách obcí a ÚSC, včetně praktických příkladů

9. Smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti), včetně praktických příkladů

 • služebnost osobní a pozemková,
 • jednotlivé druhy služebností (zejména služebnost stezky a cesty, inženýrské sítě, užívání)
 • zřízení služebnosti k vlastním pozemkům ÚSC
 • právo stavby

10. Smlouvy o smlouvách budoucích

11. Smlouvy nepojmenované

12. Předkupní práva k nemovitým věcem, jejich vzájemná konkurence, způsob řádného výkonu předkupního práva

13. Katastrální zákon, katastrální vyhláška. Návod pro správu katastru


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).