registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Pracovní právo aktuálně

Jilemnice

Variabilní symbol: 4123030
Datum konání: 24.11.2023
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Společenský dům Jilm
Roztocká 500, 514 01 Jilemnice Jilemnice - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Tereza Coufalová, MBA
 • Vedoucí odboru Kanceláře ředitelky Plzeňského kraje, KÚ PK. Do října 2022 tajemnicí MěÚ Planá.
 • Lektorská činnost od roku 2003 - akreditované programy - vstupní vzdělávání úředníků, hodnocení zaměstnanců, výběrové řízení, vzdělávání zastupitelů pro Magistrát města Plzně.
 • Lektorská činnost pro vzdělávací agentury ImS, VŠ, úřady ÚSC, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, SMO, a to v oblasti pracovního práva, řízení lidských zdrojů a komunikačních dovedností. 
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-109/2018 AK/VE-64/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem je seznámit účastníky s povinnostmi zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců v oblasti uzavírání pracovněprávních vztahů, vedení personální evidence, změn a ukončení pracovních poměrů. Určování pracovní doby. Čerpání dovolené. Náhrady mzdy, ve vazbě na překážky v práci. Řešení problematiky pracovních úrazů. Dále se přítomní seznámí s dalšími právními předpisy, které se úzce váží do Zákoníku práce a to především Zákonem o zaměstnanosti, dopadem zákona o úřednících územně samosprávných celků a případně i služebního zákona. 

Program:

1. Aktuality z pracovního práva

 • novelizace zákoníku práce a příslušných pracovněprávních předpisů
 • změny navázené na pandemii COVID-19 (překážky v práci, doručování, práce z domu apod.)

2. Obecně k pracovnímu právu - rozdělení základních pracovněprávních vztahů.

 • Vymezení pracovního práva, vztah k občanskému právu a k dalším odvětvím. Upozornění na důležité prameny-právní předpisy. Poukázání na základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich projevy (typicky právo na spravedlivou odměnu a nastavení platového předpisu a platového výměru, dále právo na rovné zacházení, vhodné pracovní podmínky – např. otázka k zajištění stravování apod.).
 • Vymezení pracovního poměru vs. další pracovněprávní vztahy a obecně ke vzniku pracovního poměru, včetně předsmluvních vztahů apod. Rozbor povinných a vhodných doplňkových náležitostí pracovní smlouvy (tj. co by měla pracovní smlouva obsahovat a v jaké formě, např. souvislosti s vymezením místa výkonu práce – jak široce lze sjednat), sjednávání zkušební doby, pracovního poměru na dobu určitou apod.
 • Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce, DPČ. DPP.
   


 

3. Pracovní právo ve veřejné správě.

 • Specifika závislé práce při výkonu práce ve veřejné správě. Jak a kde se liší právní úprava a pracovní podmínky zaměstnanců v běžném soukromém sektoru od zaměstnanců ve veřejné správě (typicky úředníků územně samosprávných celků, popř. odlišnosti běžných zaměstnanců od úředníků).
 • Upozornění na rozdílnou úpravu při vzniku i skončení pracovního poměru, specifika týkající se dovolené, pracovního času, pracovních cest, přesčasů, stravného a náhrad cestovních, odměňování (např. osobního „ohodnocení") apod.
 • Zvláštnosti úpravy pracovní doby a provázání s aktuálními potřebami a postupy - práce z domu, změny rozvrhu práce.

4. Specifické otázky výkonu práce.

 • Vysílání na pracovní cesty a cestovní náhrady (tj. kdy a kam je možné zaměstnance vyslat a kdy může zaměstnanec vyslání odmítnout, jaké cestovní náhrady musí být a za jakých okolností poskytnutí, co je při pracovní cestě pracovní dobou a za jaký úsek pracovní cesty náleží zaměstnanci plat).
 • Práce z domu (jak zajistit možnost výkonu práce z domu, tj. jak vhodně sjednat (určit práci z domu, co vše by měla případná dohoda obsahovat a na co si dát pozor).
 • Otázky pracovní doby ve veřejné správě. Jak správně rozvrhnout pracovní dobu, popř. jak zařídit pružné rozvržení pracovní doby. Kolik hodin týdně může zaměstnavatel zaměstnanci rozvrhnout a jak, kolik hodin přesčasové práce je zaměstnanec povinen vykonat.
 • Povinnost k náhradě majetkové škody a nemajetkové újmy. Kdy odpovídá zaměstnanec za škodu, která zaměstnavateli vznikne a naopak (je zaměstnavatel povinen zaměstnanci nahradit škodu, která mu vznikne během služební cesty na oblečení ve vlaku? Může zaměstnavatel zaměstnanci případnou zjištěnou majetkovou škodu strhnout z platu?).
 • Sjednání pracovní pohotovosti, právo na odpojení se, používání služebního/soukromého mobilního telefonu, notebooku, auta apod.

 


 

5. Skončení pracovního poměru.

 • Jakým nejvhodnějším způsobem lze pracovní poměr rozvázat apod. Jaké nároky zaměstnanci (úředníkům a vedoucím úředníkům) při skončení pracovního poměru náleží (kdy má nárok na odtupné, popř. zvýšené odstupné apod.).
 • Zvláštnosti spojené s dovoláním a vzdáním se vedoucího místa.

6. Závěr, diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).