registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Klient, jeho práva a práce s riziky

NOVINKA

Variabilní symbol: 5124131
Datum konání: 27.9.2024
Čas: 8:30 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Bc. Petr Novotný, DiS.
 • Vystudoval Masarykovu univerzitu, Pedagogická fakulta, katedra Sociální pedagogiky.
 • Získal profesní kvalifikaci LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Mendelově univerzitě v Brně.
 • Od roku 2022 působí na pozici metodika pro práci na revizi a aktualizaci standardů kvality v ParaCentru, Fenix z.s.
 • Od roku 2019 v CSS p. o. Brno - sociální pracovník, metodik 23 městských registrovaných sociálních služeb, jejichž zřizovatelem je PO Magistrátu města Brna.
 • Externí konzultant v oblasti kvality sociálních služeb v Diecézní charitě Brno, terénní služba Sv. Františka
Akreditace u MPSV ČR - Kombinovaná: A2024/0123-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2500,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Program v přehledné formě informuje účastníky o oblasti základních lidských práv a pomocí názorných příkladů uvádí kontrast uplatnění těchto práv v případech, kdy se osoba v nepříznivé sociální situaci stane klientem registrované sociální služby. Účastníci programu získají základní přehled o situacích porušení práv, které je nutné preventivně ošetřit v metodice poskytovatele; například právo klienta na soukromý život, právo na přiměřené riziko, právo vyjádřit svůj názor nebo právo na svobodný pohyb atp. Zároveň budou objasněny některé principy ochrany klienta před předsudky a negativním hodnocením v důsledku poskytované sociální služby a výjimečné případy prolomení mlčenlivosti. Cílem vzdělávacího programu je seznámení účastníků s oblastí ochrany práv klientů v sociálních službách a možnostmi ošetření konkrétních situací, které mohou při poskytování služby nastat. Účastníci si také doplní své kompetence pro správné nastavení práce s rizikem porušení práv klientů.
 
Druh: základní
 
Obsah na osvědčení: základní lidská práva, ochrana před předsudky, zabránění porušování práv klientů, střety zájmů, oznamovací povinnost, mlčenlivost 
 
Cíle kurzu:
Absolvent programu získá základní vědomosti v oblasti uplatnění lidských práv, která mohou být u klienta dotčena vlivem poskytované sociální služby. Bude umět s klientem nastavit vhodný a plně respektující způsob spolupráce tak, aby nedošlo k jejich porušení. Dále si účastník rozvine své kompetence v oblasti tvorby nebo revize pravidel pro ochranu klientů před předsudky a negativním hodnocením (vlivem poskytované služby). Program také pomůže upevnit kvalifikaci pracovníka v oblasti tvorby a zpracování vlastních pravidel poskytované služby zabývajících se preventivními opatřeními, která budou riziku porušení práv klienta předcházet.
Program:

1. Úvod a zahájení kurzu

 • Prezence účastníků, úvodní slovo a představení lektora, seznámení se strukturou kurzu, tématy a časovou dotací. Představení jednotlivých účastníků, zmapování jejich očekávání od vzdělávacího programu, náměty pro konkrétní témata související s navrženou strukturou.

2. Základní lidská práva v podmínkách poskytování sociální služby

 • Seznámení s legislativním ukotvením základních lidských práv v EU a v ČR. Etický kodex sociální práce, vnitřní etická pravidla poskytovatele. Zákon o sociálních službách č.108/2006 Sb, §2 základní zásady, §88 povinnosti poskytovatele. Oblast ochrany práv klienta tak, jak je zapracována v jednotlivých kritériích přílohy č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb.

3. Ochrana před předsudky a negativním hodnocením

 • Jak chránit klienta před předsudky přirozeného sociálního prostředí i široké veřejnosti v důsledku poskytování služby. Jaká jsou praktická opatření, aby pracovníci tyto situace správně ošetřili. Co může služba udělat sama v rámci práce se svými zaměstnanci, aby nedocházelo k předsudkům vůči klientům i uvnitř, od pracovníků poskytovatele. Rozbor konkrétních příkladů, rozbor k čemu došlo, jaké právo bylo či mohlo být porušeno, jak situaci vyřešit bez porušení práv.

4. Jak pracovat, aby nedocházelo k porušení práv klientů

 • Rizikové situace v průběhu poskytování služby, kdy je nutné ošetřit některá dotčená práva. Jakým způsobem pracovat se situacemi, kdy by mohlo k porušení práv klienta vlivem poskytování služby dojít, jejich popis srozumitelný všem pracovníkům. Návrh preventivních opatření. Ošetření situace klienta v případě, že už došlo k porušení jeho práv. Sankční systém poskytovatele pro případ, že k porušení práv došlo jednáním či nečinností konkrétního pracovníka sociální služby. Rozbor cvičných kazuistik klientů (na konkrétních příkladech), k čemu došlo, jaké právo bylo či mohlo být porušeno, jak situaci vyřešit bez porušení práv.

5. Střety zájmů a (ne)přijímání darů

 • Výklad a možné podoby definice střetu zájmů. Jejich struktura, princip ošetření takové situace, možné důsledky a příčiny vzniku. Případy, kdy mohou jít oprávněné nároky poskytovatele i klienta proti sobě. Příklad zpracování střetů zájmů. Problematika přijímání darů, jak ošetřit v případě hmotných či finančních podob daru. Co lze považovat za společenskou konvenci v rámci slušného chování, a co už je pokus o úplatu pro získání výhody.

6. Oznamovací povinnost, mlčenlivost a možnosti jejího prolomení

 • Jak nakládat s právem klienta na zachování mlčenlivost v případě povinnosti oznámení přípravy nebo páchání trestného činu nebo skutečnosti, že trestný čin byl spáchán, dle §367 a § 368 trestního zákoníku. Povinnost mlčenlivosti v rámci poskytované sociální služby a její prolomení v případě souhlasu klienta, na pokyn soudu či v rámci spolupráce s SPOD.

7. Rekapitulace, zpětná vazba, závěr

 • Zhodnocení výsledků, výstupy, společné znaky, případné chyby. Shrnutí získaných poznatků ze vzdělávacího programu, prostor pro připomínky, zpětná vazba účastníků k zpracovávaným oblastem pomocí dotazníku. Závěrečné zhodnocení obsahu programu a slovo lektora.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).